Oude Maas natuur in Zuidplas? Onmogelijk!

Er ligt nu een voorstel om het geld voor de natuurontwikkeling in de twee laagste polders van het Buijtenland van Rhoon (BvR) aan natuurontwikkeling in andere polders, in de gemeente Zuidplas, te besteden. Maar het gaat juist om de natuur hier, aan de binnenkant van de zeedijk waar de strook Natura 2000 Oude Maas aan de buitenkant ligt, in het rivierengebied dat onder druk van de klimaatverandering komt te staan.

Het verband tussen natte natuur in het plan BvR en de natuur in Natura 2000 Oude Maas
Over het voortbestaan van die zoetwater-getijden-natuur, vooral van de zeldzame flora en fauna die daar voorkomt, zijn zorgen. Die zorgen spelen op Europees niveau1, waarin Nederland een stem heeft, maar zeker niet de gemeente of de provincie. Hogere waterstanden en verzilting door zeespiegelstijging brengen in de toekomst met zich mee dat die bijzondere natuur buiten de zeedijk zal achteruitgaan of zelfs verdwijnen. Door het vergroten van het areaal is de kans dat die natuur op den duur helemaal verdwijnt aanzienlijk kleiner. Voor het voortbestaan van die natuur is het belangrijk, dat er binnendijks gebied wordt gemaakt waar die natuur, althans voor een gedeelte, haar toevlucht kan nemen. Even over de zeedijk, dat is een kleine sprong naar het zo kostbare schone zoetwatergebied dat daar is gepland. Zuidplas ligt zo’n 20 km hemelsbreed onoverbrugbaar ver weg, aan de andere kant van de metropool Rotterdam. En ook wat bodem betreft is daar niet de klei die in de twee laagste polders van het Buijtenland van Rhoon de juiste bodem biedt.

Het belang van natuur in het plan BvR voor de burgers op IJsselmonde:
Wij vinden dat de inwoners van de gemeenten op IJsselmonde het voortbestaan van die hoogwaardige natuur in het plan BvR zouden moeten toejuichen, om vier redenen:
– De twee polders zullen onder Europese bescherming1 gevrijwaard blijven van uitbreiding van industrie of woningbouw, ook al zal Mainport Rotterdam in de toekomst uit haar aard groter belang hechten aan bedrijvigheid dan aan natuur.
– Het gebied zal toegankelijke natuur opleveren, zoals nu het geval is in de grienden en Klein Profijt. Het zal zo met verve de functie van Groene Long kunnen vervullen in de ‘oksel van de Zuidelijke randstadvleugel’. En dat is goed voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de inwoners, hun kinderen en kindskinderen3.
– Voor de aanleg en het beheer van de natte natuur is Europees geld1 beschikbaar, wat het Europees belang bewijst; dat betekent dat de kosten niet uitsluitend op de schouders van de Nederlanders rusten.
– Daarbij komt dat op IJsselmonde de waterveiligheid en de wateropslag respectievelijk voor natte en voor droge tijden worden gediend met het flexibele peil en de zuiverheid van het water in de natte natuur binnendijks. Twee van de functies van de Blauwe Verbinding2 zijn: aanvoer schoon water vanuit de Oude Maas naar het Zuiderpark en ecologische verbinding tussen de groengebieden in het stedelijk gebied en de (toekomstige) natuurgebieden op IJsselmonde. Gelukkig is er bij verdere verzilting van de Oude Maas t.g.v. klimaatverandering, aanvoer vanuit het BvR mogelijk, vanuit de natte natuur in de twee polders, die dan inmiddels volgens plan buffergebied zijn geworden voor schoon zoet water.

NatuurRhoon, 8 februari 2014

1 http://www.helpdeskwater.nl/aspx/download.aspx?File=/publish/pages/253/rijn_2020_programma_voor_duurzame_ontwikkeling_van_de_rijn_nl.pdf

2 http://www.ark.eu/ark/werk-in-uitvoering/klimaatbuffers/ijsselmonde/blauwe-verbinding

3 Biodiversiteit-Wat is het jou waard? on Vimeo